Oproep!

"Voel je je op een of andere manier betrokken bij het beleid rond personen met een handicap?
En wens je mee na te denken over een oplossing voor de problemen waarmee personen met een handicap worden geconfronteerd?

LVPH is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers."

Contactpersoon:

Ronny Van Hee - stafmedewerker
Liberale Vereniging van Personen met een Handicap
Livornostraat 25
1050 Brussel
02/542 86 25
Ronny.van.hee@mut400.be


Beleidsparticipatie van personen met een verstandelijke beperking

Sinds oktober 2011 is Onze Nieuwe Toekomst vzw een project gestart rond ‘beleidsparticipatie van personen met een verstandelijke beperking’. Het is een recht van iedereen om deel te nemen aan politiek (VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap).

In het beleid en de wetgeving moet er rekening gehouden worden met alle burgers, ook personen met een beperking. Daarom is het belangrijk om inspraak te hebben. Wij richten ons in de eerste plaats op de participatie van personen met een verstandelijke beperking binnen het lokale beleid van een stad of gemeente.

Momenteel zijn er op gemeentelijk, stedelijk en provinciaal niveau al verschillende personen bezig om dit project te vertalen naar de praktijk. Het project wordt gesteund door de Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen en is gekoppeld aan de beleidsnota van de Vlaamse Minister voor Gelijke Kansen.

Wij geloven in het belang van inspraak en zouden daarom met u willen nadenken hoe uw gemeente of stad meer bruggen kan bouwen tussen mensen met een verstandelijke beperking en de samenleving.

 • Vindt u dat het tijd wordt dat iedereen gelijke kansen krijgt om deel te nemen aan het beleid?
 • Bent u geÔnteresseerd in mogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking om hun stem te laten horen?
 • Vindt u het belangrijk dat mensen met een verstandelijke bepekring een thuis vinden in uw gemeente of stad?

Dan biedt Onze Nieuwe Toekomst handvaten en inspiratie vanuit sterke verhalen en goede voorbeelden.
Dan biedt Onze Nieuwe Toekomst een netwerk aan voor uw vragen.
Dan is Onze Nieuwe Toekomst benieuwd naar goede voorbeelden rond participatie vanuit uw gemeente of stad.

Wilt u meer informatie rond het project of  de gratis publicatie ‘beleidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking’, stuur een mailtje naar info@ont.be. U kunt alvast ook een kijkje nemen op de website www.ont.be. Hier kan u terecht voor informatie omtrent vorige projecten en achtergrondinformatie over onze werking.


ONDERSTEUNING VOOR ONDERNEMERS MET EEN ARBEIDSHANDICAP

Hazo vzw is het Vlaams steunpunt voor ondernemers met een arbeidshandicap of chronische ziekte.
Onze organisatie wil dat ondernemers met een arbeidshandicap hun zaak kunnen uitbouwen met
gelijkwaardige kansen en mogelijkheden als hun valide collega’s. 20 000 ondernemers ervaren in
Vlaanderen hinder door een handicap of chronische ziekte. Meestal betreft het mensen die reeds voor
hun handicap een zaak hadden.

Artikel 27 van het VN-verdrag, dat door BelgiŽ goedgekeurd werd, vermeldt dat de lidstaten passende
maatregelen dienen te treffen opdat personen met een handicap een eigen bedrijf kunnen uitbouwen.

Voorbeelden van moeilijkheden waarmee ondernemers met een handicap geconfronteerd worden zijn:
rendementsverlies, niet meer fulltime kunnen werken; nood aan assistentie bij bepaalde taken; het niet
vinden van geschikte werkruimtes; niet altijd kunnen gebruikmaken van maatregelen die hun collega’s
wel verkrijgen; geen krediet bij banken; enz…

Hazo-doelgroep:

 • Personen met een handicap die momenteel ondernemer zijn en steun zoeken om moeilijkheden te overwinnen en hun zaak verder te kunnen zetten.
 • Ondernemers die gehandicapt geraken.
 • Pre-starters met een handicap die rolvoorbeelden, informatie en advies zoeken.

Hazo-activiteiten:

 • Gespreksgroepen onder de vorm van peercounseling, workshops of focusgroepen. Peercounseling = Gesprekgroepen waarbij lotgenoten elkaar steunen door, vanuit hun ervaringsdeskundigheid, elkaar informatie en advies te verstrekken. Bij workshops wordt een bepaald thema behandeld en is er een inleiding door ťťn of meerdere deskundigen. Focusgroepen behandelen een thema vanuit de groepsinbreng (meestal worden dan beleidsmaatregelen beoordeeld).
 • Aanvullende individuele adviesverlening en/of geschikte doorverwijzing.
 • Website met relevante informatie: www.hazovzw.be.
 • Informatiedienst waar diensten en organisaties terecht kunnen met vragen over handicap en ondernemen.
 • Driemaandelijkse nieuwsbrief.
 • Lobbywerk en vertegenwoordigingswerk met regelmatige bevraging bij de achterban alsook studiewerk om beleidsvoorstellen te onderbouwen.
 • Acties om de problematiek en ons aanbod onder de aandacht te brengen. Voordrachten, persacties, artikels in tijdschriften, deelname aan beurzen, enz…

Hazo is actief over gans Vlaanderen en alle Hazo-activiteiten zijn gratis. Hazo wordt betoelaagd door
het Vlaams Agentschap Ondernemen, maar is toch genoodzaakt om bijkomende ondersteuning te
zoeken. Bijdragen zijn welkom op rekening: BE34 3630 8575 3090.

Contactgegevens:
HAZO vzw
Zonnestraat 52 Bus 10
9600 Ronse

Tel. 055/60 37 43
info@hazovzw.be
www.hazovzw.be


Vanaf 15/4 geen documenten meer in Handiweb

Om technische redenen zijn vanaf 15 april 2014 geen documenten meer beschikbaar in Handiweb. Het gaat om het algemeen attest, de laatste beslissingen tegemoetkomingen en de blanco inlichtingenformulieren.

Communit-e gebruikers kunnen de blanco inlichtingenformulieren terugvinden in de eBox Communit-e. Wie documenten nodig heeft, kan die ook bij ons aanvragen via het contactformulier op onze website, telefonisch,...

De inhoud van het algemeen attest blijft in Handiweb aanwezig (fiche "De erkenning van mijn handicap"). Wij zitten op 25 april samen met de organisaties en bedrijven die nog papieren attesten vragen (sociale huisvestingsmaatschappijen, Telenet, FOD FinanciŽn, advocaten, FOD Werkgelegenheid, NMBS, MIVB, TEC, Vlaams onderwijs, Selor, AWIPH, VAPH, …). We zullen hen voorstellen om ook screenshots van Handiweb te aanvaarden als bewijs van de erkenning van de handicap en/of uitbetaling van de tegemoetkoming.

Wij zoeken ook alternatieven om het ontbreken van de inlichtingenformulieren en de laatste beslissingen over de tegemoetkoming op te vangen. We houden je zeker op de hoogte en verontschuldigen ons voor het ongemak!

Lid worden?

website Liberale Mutualiteiten

jeugddienst Crejaksie

VZW Liever Thuis

VZW Liberale Beweging Volksontwikkeling


LVPH - Liberale Vereniging van personen met een handicap vzw 2011©